Love for skoleskibsforeningen DANMARK.

§1 Foreningens navn:

Skoleskibsforeningen ”Danmark”

§ 2 Foreningens hjemsted:

København med afdeling i provinsen.

§ 3 Foreningens formål:

At samle alle, der har sejlet med skoleskibet ”Danmark”, for derigennem at vedligeholde forbindelsen med gamle skibskammerater.

§ 4 Foreningens mærke:

Anker med fuldrigger på bjergemærs.

§ 5 Medlemmer:

Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elever fra skoleskibet ”Danmark” samt befalingsmænd, der har sejlet med skoleskibet. Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne hæders- og æresmedlemmer. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af kalenderåret.

§ 6 Kontingent:

Det årlige kontingent erlægges første gang ved indmeldelsen og forfalder derefter til betaling i 1. kvartal. Størrelsen fastsættes af bestyrelsen til senere godkendelse på generalforsamlingen. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent i 2 på hinanden følgende år slettes denne af foreningen. Elever, der melder sig ind inden togtets afslutning betaler 50 kr. i kontingent i det år, hvorefter de overgår til almindelige medlemmer. Alle medlemmer også pensionister skal betale fuld kontingent, der i øjeblikket beløber sig til 200 kr. pr. år.

§ 7 Generalforsamling:

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar / februar og indvarsles i medlemsbladet. Indvarslingen skal ske så betids, at udlandsmedlemmerne og søfarende medlemmer også kan nå at få meddelelsen i god tid, dvs.30 dage. Dagsorden skal samtidig meddeles. Den skal indeholde:


1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning om foreningens virksomhed i året.

3.Kassererens forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent til generalforsamlingens godkendelse.

4.Behandling af indkommende forslag.

5.Valg af bestyrelse.

6.Valg af revisor og suppleanter.

7.Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der kun stemmes om forslag, der har været i bestyrelsen rettidig. Kun personlig fremmødte medlemmer har stemmeret. Dog kan medlemmer, der er forhindret i at være tilstede på generalforsamlingen, stemme ved skriftlig fuldmagt gennem et andet medlem. Dirigenten afgør, om stemmeafgivningen skal afgøres ved simpel stemmeflertal. Ekstraordinær generalforsamling kan med 30 dages varsel  indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 medlemmer fremsender en skriftlig anmodning til bestyrelsen. Samtidig meddeles dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. For den ekstraordinære generalforsamling gælder i øvrigt de samme regler vedrørende stemmeafgivning som ved den ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsen:

Foreningens anliggender ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt medlemmerne: Formand, næstformand, kasser, sekretær og redaktør/ webmaster.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, dersom mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller næstformanden stemmeafgørende. Bestyrelsen afgår efter tur på den ordinære generalforsamling med 3 medlemmer hvert år. Indtræffer der vakance, kan bestyrelsen selv supplere sig indtil næste generalforsamling.

§ 9 Lokalforeningen/ andre maritime foreninger:

Der oprettes om muligt lokalforeninger i ind- og udland , der ledes af en repræsentant, som udpeges af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

Der søges kontakt og samarbejde med andre maritime foreninger. Medlemmer af andre maritime foreninger kan deltage i arrangementer der afholdes af skoleskibsforeningen ”Danmark”

§ 10 Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.december.

Ovennævnte beskrevne love er gyldige efter generalforsamlingen i januar 2023, indtil andet er vedtaget på en senere generalforsamling.

THE TRAININGSHIP DENMARK ASSOCIATION welcomes all former cadets and officers of the ship, both under 

American and Danish flags. The  avowed purpose of this apolitical association is to gather members for 

business as well as social meetings on a regular basis, to foster contact between old shipmates and, in general, to support activities related to the ship and its purpose.

A SUPPORT CLUB: exist for persons not qualifying for regular association membership, but who still would enjoy participation0

 in the various membership activities.

Del siden